POTRZEBNI WYCHOWAWCY DO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH !

POWRÓT

POTRZEBNI WYCHOWAWCY DO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH !

06.05.2019

Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich poszukuje osób na stanowisko wychowawcy lub młodszego wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Praca w pełnym wymiarze godzin w systemie ciągłym polegająca na całodobowym zapewnieniu opieki małoletnim dzieciom, umowa o pracę.
Wymagania odnośnie kwalifikacji:
1) Wychowawca:
 wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
 2-letni staż pracy.

2) Młodszy wychowawca:
 wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:
 nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe kwalifikacje, empatyczne i lubiące pracę z dziećmi zapraszamy do składania ofert.
Dane kontaktowe:
Powiatowe Centrum Usług Społecznych, ul.1 Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie,
tel.: 71 316 66 42, 661 666 638
e-mail: sekretariat@pcus.pl,

Jak do nas dojechać?

Social Media