Placówki

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich

Jest placówką całodobową, przeznaczoną dla dzieci okresowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Sprawujemy doraźną pieczę w czasie trwania sytuacji kryzysowej. Dzieci przyjmowane są w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia im opieki – na podstawie orzeczenia sądu, doprowadzenia przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców, samego dziecka lub osoby trzeciej, w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania, zaspokajając przy tym ich niezbędne potrzeby (emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, materialne oraz społeczne), umożliwiamy także kontynuację nauki na odpowiednim poziomie kształcenia. Nasi podopieczni objęci są działaniami terapeutycznymi, zapewniamy im również korzystanie z przysługujących im świadczeń.

Mając na celu powrót dziecka do rodziny, realizujemy plan pomocy dziecku, stworzony na podstawie obserwacji i diagnozy pracowników placówki oraz specjalistów PCUS (pedagoga i psychologa). Staramy się zapewnić kontakt między dzieckiem a rodzicami
oraz innymi osobami bliskimi. Angażujemy rodziców w proces zmierzający do poprawy ich sytuacji, oferując im pomoc w rozwiązywaniu napotykanych przez nich problemów.

W naszej Placówce przebywać może maksymalnie siedmioro dzieci, które ukończyły 10 r. ż. Dzieci młodsze są u nas umieszczane jedynie w przypadkach przebywania u nas ich starszego rodzeństwa. Okres pobytu nie jest dłuższy niż trzy miesiące. Wyjątkiem może być przedłużające się postępowanie sądowe, mające na celu uregulowanie sytuacji prawnej dziecka. W takich przypadkach pobyt może zostać przedłużony o kolejne trzy miesiące.

PRZEJDŹ DO KONTAKTU

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 w Kątach Wrocławskich

Nasza placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przeznaczona jest dla dzieci, które w danym momencie nie mają możliwości powrotu do rodziny naturalnej. Dysonujemy 14 miejscami dla wychowanków powyżej 10 r. ż. Dzieci młodsze umieszczane są jedynie w sytuacjach, gdy przebywa u nas ich starsze rodzeństwo.

Funkcjonowanie naszej grupy oparte jest na tzw. systemie rodzinnym. Głównym założeniem jest stworzenie warunków jak najbardziej podobnych do tych, które panują w domu rodzinnym. Jednym z głównych celów jest to, by zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji. Nasi podopieczni uczestniczą w codziennym życiu, wykonując różne obowiązki, jak np. przygotowywanie posiłków, pranie, sprzątanie, pomoc starszych dzieci przy młodszych. Zadania te wykonywane są pod okiem i nadzorem wychowawcy i przydzielane są według wieku i możliwości dziecka.

Każdy wychowanek ma swojego opiekuna, który kieruje jego procesem wychowawczym w porozumieniu z pozostałymi specjalistami, jak psycholog czy pedagog. W Placówce realizujemy różnego typu działania opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia specjalistyczne. Dbamy również o rozwój zainteresowań i pasji naszych podopiecznych. Organizujemy różnego rodzaju wycieczki, wyjazdy, uroczystości i imprezy. Nasza praca z dzieckiem ma charakter w znacznej mierze indywidualny, ponieważ każdy z naszych wychowanków jest wyjątkowy.

PRZEJDŹ DO KONTAKTU

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Placówka posiada 14 miejsc i zapewnia całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom w starszym wieku szkolnym. Wychowankowie są kierowani do placówki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą we Wrocławiu.

Praca z podopiecznymi realizowana jest wg Indywidualnych Planów Pomocy Dziecku przygotowanych przez wychowawcę, przy wsparciu specjalistów PCUS oraz asystentów rodziny. Są one dostosowane do aktualnych potrzeb i bieżącej sytuacji każdego wychowanka.

Odpowiednio wykwalifikowana kadra prowadzi z wychowankami zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, resocjalizacyjne oraz terapeutyczne. Staramy się jak najlepiej zrekompensować brak wychowania w środowisku rodzinnym.

Biorąc pod uwagę wiek wychowanków najważniejszą misją jest przygotowanie podopiecznych do samodzielnego, dorosłego życia po opuszczeniu Placówki. W związku z tym, zwracamy szczególną uwagę na wpojenie właściwych wzorców i norm społecznych, wzbudzenie świadomej odpowiedzialności za swoje czyny, budowanie sieci wsparcia społecznego, naukę efektywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, a także nabycie odpowiednich umiejętności samodzielnego przygotowania posiłków, gospodarowania pieniędzmi czy wykonywania prac porządkowych, co w znacznym stopniu wspomaga i usprawnia proces usamodzielnienia się.

PRZEJDŹ DO KONTAKTU

Jak do nas dojechać?

Social Media